K  a  r  l    L  a  g  e  r  f  e  l  d
par Stéphane SednaouiPhotos Stéphane Sednaoui
REALISTION: SERGE GIRARDI